Certifierad Data Scientist

Ett ambitiöst utbildningsprogram för ambitiösa analytiker

Ferrologics Data Scientist-program ger dig genomgripande kunskap om rollen som Data Scientist i en organisation. Programmet är brett och inkluderar både IT, informationsarkitektur, analys och kommunikation.

Läs mer

Programmet löper över cirka sju månader, det är fördelat över sju block om två träffar per månad, plus certifiering. Hela programmet hålls ihop av en programansvarig och stor vikt läggs vid att hålla i och tydliggöra den röda tråden mellan blocken. Efter genomfört program inbjuds deltagarna att delta i Ferrologics mentorskapsprogram där våra deltagare får löpande stöd och bollplank för att framgångsrikt dra nytta av och använda sina kunskaper efter certifiering.

Kostnaden för programmet är 104.750 SEK exkl. moms* – Intresseanmälan

Kommande uppstarter av programmet:

18-19 Mars 2019, i Stockholm


22-23 Oktober 2019, i Stockholm

Intresseanmälan

Så går utbildningen till

Programmet levereras av engagerade experter

Programmet bedrivs i en liten grupp och leds av experter inom respektive område i de olika blocken. Programmet leds främst av experter från Ferrologic men varje block innehåller även föreläsningar från externa experter. Till exempel deltar Gapminder , Sparks BIFalkman Retorik mfl.

Under pågående program har deltagarna möjlighet att sitta på plats hos Ferrologic och få handledning vid givna tidpunkter varje vecka. Det är ett uppskattat stöd i övningar och för certifierings-caset, men även för att själv kunna avsätta tid för instudering och övningar om det är svårt att frigöra tid på sin ordinarie arbetsplats. Vi kan även arrangera att stöd ges på arbetsplatsen mellan blocken.

Upplägg med 7 block plus certifiering

Programmet består av sju utbildningsblock om en till två dagar och ett avslutande block för certifiering. Mellan blocken erbjuds handledarstödda självstudier. Blocken leds av Ferrologics mest erfarna konsulter inom respektive område, samt till viss del av extern expertis till exempel inom kommunikation och processanalys. Övningarna inom analys, visualisering och data engineering genomförs primärt med R.

Kunskapen är generell och endast till liten del knuten till ett visst verktyg. Vi väljer R då det är open source, tillgängligt för alla, och har en stor spridning. Vi kan även erbjuda hjälp för kompletterande specialisering mot andra verktyg såsom SAS och  Python. Vissa block kan fördjupas som specifika utbildningar om så önskas.

Block 1 Data Science i organisationen

I det första blocket belyses varför Data Science och analys blivit allt viktigare i allt fler organisationer samt möjligheterna att på olika sätt organisera och affärsutveckla med analys. Målet är att gruppen ska ha samma bild av centrala begrepp som vi kommer röra oss med i programmet och sätta en gemensam förväntansbild på programmet. Centrala frågor blir vad bygger upp affärsvärdet av information, vilken roll har Data Science i det, digitalisering och innovation, rollen som Data Scientist och den analytiska organisationen.

Block 2 Data Engineering

Block två syftar till att öka förståelsen för en del centrala mer IT-relaterade aspekter för att stänga gapet mellan analytiker och IT. Här fördjupas exempelvis kunskaperna i varför informationshantering, arkitekturstyrning och hantering av flöden är avgörande för att långsiktigt säkra värdet av information och därmed möjligheterna till värdeskapande analys. Vi går igenom grunderna i Data Warehouse, Data Wrangling, ETL, Arkitektur & Teknik, Datakvalitet, Masterdata, Affärsregler och Information Governance.

Block 3, 4 och 5 Analys

Block 3 – 5 syftar till att fördjupa och bredda kunskapen inom analys och vi varvar teori med praktik. Beroende på hur erfaren deltagaren är inom analysmetoder finns det möjlighet att exkludera antingen block 3 eller block 5.

  • Deltagare med begränsad erfarenhet av analys och statistiska metoder har möjlighet att exkludera block 5.
  • Deltagare med tidigare erfarenhet av analys och statistiska metoder har möjlighet att exkludera block 3.

Block 3 Grundläggande analys (valbar)

I block tre ges grundläggande kunskap i statistik och analys för deltagare som saknar statistisk utbildning eller vill fräscha upp sina kunskaper. Vi behandlar områdena Business Analytics, Analysprocessen och grunderna i Prediktiv Modellering. Detta block är inte obligatoriskt, rådgör med kursledare om du är osäker på om du bör gå block 3 eller inte.

Block 4 Avancerad analys I

I det fjärde blocket tar vi ett kliv från grundläggande analys in i metoder som är kopplade till begrepp som Machine Learning, Supervised vs Unsupervised Learning, Artificiell Intelligens, IoT och forecasting. Förkunskaper motsvarande innehållet i block 3 är nödvändiga.

Block 5 Avancerad analys II (valbar)

Block 5 riktar sig till deltagare som redan innan programmet är på en relativt avancerad nivå avseende statistiska metoder. Vi fördjupar oss inom området Machine Learning och beger oss in i Deep Learning där vi berör bland annat neurala nätverk, bildanalys och generativa modeller.

Block 6 Visualisering och rapportering

I det sjätte blocket uppmärksammar vi vikten av att presentera analysresultat på rätt sätt och anpassat för olika typer av mottagare. Vi pratar om Business Intelligence, Rapportering, Visualisering och Dashboards. Med praktiska övningar skapar vi och visualiserar data för olika ändamål. Är du osäker på varför detta är viktigt så rekommenderas en titt på någon av Hans Roslings presentationer: Gapminder

 

Block 7 Vägen från reaktiv till proaktiv analys

Det sjunde blocket angränsar till block 6 och ger en fördjupning i att förstå hur du som Data Scientist närmar dig och blir en naturlig del av organisationens verksamhetsprocesser.

Du får öva på de förmågor du bör behärska för att lyckas:

  • Kommunikation
  • Samarbete
  • Presentationsteknik / Retorik
  • Process / Affärsförståelse
  • Storytelling

Vår erfarenhet är att detta block representerar ett område som både är den kanske vanligaste svagheten hos analytiker, och som därmed ger störst effekt i programmet. Trots det kan det uppfattas som mindre angeläget än analysmetoder, teknik etc. De som gått programmet kan intyga motsatsen till det påstående.

Avslutande Certifiering

Certifieringen genomförs med ett case. Deltagarna har löpande under programmet arbetat med ett eget case som redovisas enskilt. Caset är ett realistiskt scenarie på riktig data.

Caset ska dra nytta av samtliga block. Vid bedömningen för godkänd certifiering läggs stor vikt vid hur väl deltagaren dragit nytta av programmets olika block. Det är alltså ej enbart en analysuppgift.

Intresseanmälan, kostnad för programmet

Vi refererar till Dataföreningen Kompetens avseende pris, anmälan, betalningsrutiner mm. Klicka här >>

Jobba som data scientist konsult?

Till affärsområdet Analytics söker vi nu fler personer som vill arbeta som expertkonsult inom data science och avancerad analys hos våra kunder.

Blir du nyfiken?
Läs mer här

Vill du utvecklas som Data Engineer?

Till affärsområdet Analytics söker vi dig som vill växla upp din utveckling som expert inom Data Engineering och BI/DW tillsammans med oss och våra kunder.

Läs mer här

[recaptcha]

Godkännande personuppgifter

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke. Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn.

icon box image

Ansvariga för programmet

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

icon box image

Helena Ahlin

icon box image

Tor Kamsvåg

Ansvarig försäljning
073 074 07 05
tor.kamsvag@ferrologic.se

Kursutbud

Övrigt Kursutbud från Ferrologic

Business analytics kurs

Business Analytics tillhandahåller en rad möjligheter som hjälper din organisation att uppnå de affärsmål och krav som ställs. Vi vet dock att det kan vara svårt att ta affärsanalys till sig utan statistikkompetens. Under kursen kommer vi därför att gå igenom grundläggande statistiska begrepp och metoder. Vi kommer också att gå igenom ett antal metoder och förklara varför vi har valt just dessa.

Läs mer

Business intelligence kurs

I många organisationer finns det ett behov av att förbättra allmänbildningen och kompetensnivån inom Business Intelligence och datalager generellt, för att få en gemensam plattform och begreppsvärld kring DW/BI. För detta behov har Ferrologic satt ihop en generell BI/DW-utbildning som kommer att ta upp bakgrunden till BI/DW och senare gå in på arkitektur, trender och möjligheter.

Läs mer