Integration assessment

Vem vänder sig erbjudandet till och varför

En Integration Assessment eller integrationsutvärdering är ett värdefullt verktyg som ett företag kan använda för att utreda sin verksamhets status på integrationsområdet ur ett antal olika perspektiv: arkitektur, arbetssätt, organisation, testning, dokumentation och styrning.

Syftet med att genomföra en integrationsutvärdering är att ge er en korrekt bild av nuläget och belysa områden med förbättringspotential som kan leda till snabbare, billigare och mer förutsägbara leveranser av stabila lösningar. I förlängningen uppnås en underhållssituation med lägre kostnader och färre incidenter.

Tjänsten Integrationsutvärdering vänder sig framförallt till dig på IT-sidan som har ansvar för integration, förmodligen ur ett centralt perspektiv. Du kan vara avdelningschef eller arkitekt och har ett intresse av att er organisation ska jobba på ett smartare sätt runt integration.

Tillvägagångssätt vid integrationsutvärdering

Vid en genomgång av integrationslösningar börjar man med att genomföra en nulägesanalys som mynnar ut i ett antal förbättringsförslag. Därefter kan en förbättringsplan tas fram. Utvärderingen genomförs genom en kombination av intervjuer med berörda roller i organisationen som jobbar med integration och genomgång av relevant dokumentation.

Oftast fokuseras utvärderingen på att besvara frågor inom följande områden.

 • Kostnad, tid och kvalitet
  • Hur ser nyckeltal ut för kostnader för integrationsutveckling och drift ur ett antal olika perspektiv?
  • Hur ser tillgänglighets- och incidentstatistik ut?
 • Arkitektur
  • Vilka mekanismer finns för att styra arkitekturen och hur används de?
  • Hur främjas återanvändning och kvalitet? Hur stöder processen arkitekturarbetet?
 • Arbetssätt och organisation
  • Finns ett gemensamt arbetssätt? Följs definierade processer? Finns det steg i processen som fungerar sämre/bättre?
  • Hur säkerställs kunskapsdelning mellan arkitekter, utvecklare och driftspersonal?
 • Testning
  • Finns ett homogent sätt att testa lösningar? Finns automatiserade tester?
  • Vem utför testerna? Används verktyg för att utföra och administrera tester?
 • Dokumentation
  • Hur dokumenteras lösningar? Hur ser underhåll och versionshantering av dokumentation ut?
 • Styrning
  • På vilket sätt underhålls och versionshanteras kod, komponenter och lösningar?
  • Hur kontrolleras beroenden mellan integrationer, system, tjänster och applikationer?

Låt oss hjälpa er att hitta er förbättringspotential

Genom vår gedigna erfarenhet från åratals integrations- och migreringsprojekt inom en mängd branscher kan vi på Ferrologic hjälpa er att på ett strukturerat sätt säkerställa att ni kommer framåt i er satsning.

Vi har framgångsrikt hjälpt ett antal organisationer att genomföra integrationsutvärderingar samt belysa områden som fungerar bra och de områden som har potential att bli ändå bättre.