Effektivare integration

Situation och utmaning

Många företag har som en del av sin IT-strategi definierat en integrationsstrategi och investerat i en integrationsplattform. Deras avsikt var att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv, tillförlitlig och löst kopplad integrationsarkitektur mellan affärssystem, databaser, applikationer och partner.

Av olika anledningar händer det att satsningen inte uppnått de resultat som förväntades inom olika områden. Kostnaderna kan upplevas som höga, lösningar verkar ta lång tid att utveckla, plattformen upplevs som instabil eller prisbilden för integration är svårförutsägbar.

Vilka förmågor önskas – problem med realisering?

Integration används i nästan alla IT-projekt på något sätt. En plattform för integration ska vara en gemensam resurs inom företaget där gemensamma strukturer ska återanvändas. På så sätt kan kostnader minimeras, rätt kvalitet erhållas och kortast möjliga tid till marknad uppnås.

Ett stort problem i integrationssammanhang är för liten eller ingen grad av återanvändning av gemensamma komponenter och ramverk i plattformen. Detta leder till problem med kvalitet i integrationsplattformen och till att integrationsprojekt tar längre tid än nödvändigt. Plattformen riskerar också att bli instabil.

Ett annat problem är om företaget inte allokerat resurser och medel för att utveckla och förvalta integrationsplattformen och gemensamma lösningar i denna. Detta leder att projekt måste uppfinna hjulet på nytt, att redundanta lösningar driftsätts och att förvaltningskostnader över tid växer mer än de skulle behöva göra.

Om icke-optimerade integrationslösningar tas fram av personer med för lite kompetens inom plattformsteknologin så kan det påverka hela plattformens stabilitet, med oönskade konsekvenser kring tillgänglighet och prestanda. I och med att plattformen delas mellan flera projekt kan sämre lösningar påverka andra projekts lösningar.

Vad är det strukturellt riktiga angreppsättet?

Hur kan man komma vidare som organisation och förbättra sin integrationsanvändning och dra utökad nytta av sin integrationsplattform? Det handlar om att utreda sin verksamhets status inom integrationsområdet ur ett antal olika perspektiv:

  • kostnad/tid/kvalitet
  • arkitektur
  • arbetssätt och organisation
  • testning
  • dokumentation
  • styrning

Vid en utvärdering av integrationsanvändningen på ett företag brukar vi på Ferrologic föreslå att man börjar med att genomföra en nulägesanalys som mynnar ut i ett antal förbättringsförslag. Därefter kan en förbättringsplan tas fram. Utvärderingen genomförs genom en kombination av intervjuer med berörda roller i ICC samt genomgång av relevant dokumentation.

Vi har gjort detta förut!

Vi har framgångsrikt hjälpt ett antal organisationer att genomföra integrationsutvärderingar samt belysa områden som fungerar bra och de områden som har potential att bli ändå bättre.

En offentlig myndighet stod inför utmaningen att etablera konsensus kring ESB-integration (Enterprise Service Bus) och användandet av BPM (Business Process Management) för orkestrering av processer. Ferrologics arbete inkluderade att kartlägga hur man jobbade idag, vilka verktyg som används och vem som ansvarade för vad. Arbetet genomfördes genom en serie av intervjuer med chefer, arkitekter och utvecklare. Resultatet visade på potential för förbättringar inom en rad områden och förklarade vinster med ESB- och BPM-ansatser. Genom diskussioner gavs återkoppling till enskilda individer och deras personliga uppfattningar kunde ///samlas in. Resultatet blev att myndigheten hade en ny gemensam förståelse att utgå ifrån och att de anställda fick en förbättrad förståelse för specifika teknologier och hur dessa passar in i myndighetens verksamhet.