Enterprise Design

Situationen och utmaning

Företagsarkitektur (Enterprise Architecture, EA) syftar till att ur ett verksamhetsperspektiv analysera hur företaget, med sina komplexa beroenden, ska förhålla sig till och agera på förändringskrav.

Enterprise Design omfattar både verksamheten och IT. Verksamhetens affärsprocesser och informationsbehov utgör grunden för en verksamhetsdriven kravställning. IT förstår vart verksamheten är på väg och kan skapa resurser för att effektivt kunna möta verksamhetens behov.

Samverkan mellan affärsverksamheten och IT måste bygga på en gemensam och accepterad operationell modell. Vi måste förstå relationerna mellan organisation, processer, information, applikation, tjänster, system och infrastruktur. Vad finns det då för utmaningar i realisera och kunna få nytta av en företagsarkitektur?

Vilka förmågor önskas – problem med realisering?

Verksamhetsdriven Enterprise Design, eller företagsdesign, syftar till att skapa förmågor som är önskvärda ut ett verksamhetsperspektiv. Att kunna hantera komplexitet och presentera information på ett enkelt sätt är grunden för att kunna fatta beslut som leder till att alla enskilda projekt följer vägen som leder mot verksamhetens mål.

Det finns ett flertal publika EA-ramverk som ofta är omfattande och utgår från ett IT-perspektiv, vilket resulterar i stora investeringar och liten verksamhetsnytta. Ett anpassat ramverk utifrån verksamhetens specifika behov är oftast bättre.

Att enbart använda platta dokument. Att underhålla Visio-, Word- och PowerPoint-dokument blir snabbt helt omöjligt. Det behövs istället ett verktyg med gemensamt ritningsarkiv där uppdateringar på ett ställe slår igenom överallt och där stöd för förvaltning finns. Detta är grunden till att kunna bedriva företagsdesign och åstadkomma en företagsarkitektur.

Att satsa för stort från början. Att jobba med EA-arbete inom företaget innebär inte nödvändigtvis att hela företaget är med från början. Satsningen, mognaden och engagemanget bör få växa över tid. Det är en mognadsprocess samtidigt som varje initiativ bör skapa nytta.

Vad är det strukturellt riktiga angreppssättet?

Att samla alla företagets tillgångar på ett ställe möjliggör verklig återanvändning. Det leder till minskade förvaltningskostnader, underlättar för alla intressenter att hitta information, bidrar till högre grad av återanvändning och till snabbare utveckling av verksamhet och projekt.

  • Se företagsdesign som ett långsiktigt pågående arbete som successivt skapar värde för verksamheten och som bygger en företagsarkitektur.
  • Skapa ett gemensamt ritningsarkiv (repositorium) vilket ger ordning och reda med allt strukturkapital på ett ställe – detta är grunden för en företagsarkitektur.
  • Arbeta med en mognadsmodell (t.ex. EAMM – Enterprise Architecture Maturity Model) för att få de olika delarna på plats i rätt ordning.
  • Angreppssätt: låt projekten göra jobbet med att bygga modellerna men styr så att förmågorna förverkligas.
  • Återanvänd projektens modeller när ni definierar förmågor, arkitektur och planer.
  • Struktur är viktigt för att kunna hantera många och stora modeller och relationer mellan dessa
  • Styr företagets tillgångar så att de får önskad kvalitet – kan man inte lita på modellen skapar den inget värde.

Vi har gjort detta förut

Vi har hjälpt flera kunder med detta. Vid flera tillfällen har kunderna haft initiativ inom EA-området men inte riktigt lyckats.

En stor fordonstillverkare hade utmaningen att kunskapen fanns hos enstaka medarbetare, vilket ledde till stora förseningar då dessa ofta var de mest upptagna. Att få tillgång till deras kunskap kunde ta flera veckor. Ett EA-repositorium designades och en styrningsprocess för att godkänna modeller och flytta dem till den gemensamma delen bidrog till modellernas kvalitet. Resultatet blev att projekten återanvände gemensamma modeller och fick tillgång till kunskap utan lika stort personberoende. Resultatet blev kortare leveranstider och högre kvalitet.

Ett försäkringsbolag hade utmaningen att samla alla sin modeller som var utspridda i många filer. Vi satte upp ett koncerngemensamt EA-repositorium och laddade in modellerna. Man räknar med att spara 120 miljoner kronor per år genom att slippa börja om från början när varje projekt startar samt genom att återanvända de gemensamma tillgångarna. Ett konkret exempel var ett projekt som återanvände begrepp, vilket sparade fyra månaders arbete.

En offentlig myndighet hade utmaningen att det verktyg man använt för att modellera lagar och regler inte längre var tillgängligt. Vi läste in 12 000 regler i ett gemensamt EA-repositorium och resultatet blev att man nu kan arbeta vidare med reglerna inför nya stora förändringar. Reglerna blir nu också tillgängliga för att kunna ingå i kravställning och systemutvecklingsmodeller.