Strategi för data plattformar, Analytics och BI

Situationen och utmaning

Företag verksamma inom bank/finans och försäkringsområdet har behov av väl fungerande lösningar för datalager (DW) och Business Intelligence (BI) för uppföljning och analys. Det är vitalt för deras beslutsfattande och produktutveckling.

Många företags vision kring DW är att det ska vara ett företagsgemensamt datalager som ska fungera som en strategisk och långsiktig informationsplattform. Vanligt är dock att ett eller flera datalagerlösningar har vuxit fram ur ett avdelnings- eller funktionsperspektiv.

Många företag kämpar med att nå konsensus i organisationen runt framtida DW-lösningar. Kraven kommer från både den egna verksamheten och IT samt eventuellt från externa aktörer. Vilka utmaningar finns i detta?

Vilka förmågor önskas – problem med realisering?

DW/BI-lösningar står under ett ständigt förändringstryck. Detta på grund av att affärsverksamheten förändras både av interna orsaker (organisationsförändringar, nya användargrupper, nya/förändrade processer, produktutbud) och externa orsaker (kundbeteenden, lagar/regelverk), vilket i sin tur påverkar behoven kring analys och rapportering.

Analysbehovet av verksamhetsinformation berör många i organisationen både på verksamhetssidan och IT-sidan. Många anställda har åsikter, där vissa är mer välgrundade än andra. Vissa åsikter är enkom ur specifika perspektiv och uppfattningarna om prioriteringar av åtgärder kan därmed variera.

Uppfattningen om behovsbilden är splittrad både på verksamhetssidan och IT-sidan. Det kan finnas en oro att existerande datalager inte enkelt kan anpassas och förändras. Existerande DW-plattformar kan ha några år på nacken och frågan är om dessa kan utvecklas till en gemensam lösning eller om det är bättre att börja om.

Vad är det strukturellt riktiga angreppsättet?

Övergripande kan det vara klokt att etablera en samsyn och förståelse inom organisationen kring DW- och Business Intelligence-området vad gäller kravställning, behov och möjligheter.

Detta kan man göra genom riktade insatser:

  • En kort, ledningsanpassad utbildningsinsats kan ge en skjuts i beslutsprocessen avseende DW-området. En kort initial utbildningsinsats ökar sannolikheten för att olika intressenter som ska bidra i beslutsfattande förstår varandra och har samma referensram.
  • En probleminventering lyfter fram alla eventuella problem som förknippas med nuvarande lösning och DW/BI IT-plattformen.
  • En behovsanalys som innefattar dels befintlig behovsbild, dels att ta fram en behovsbild baserat på det man vet om sannolika framtida förändringar och utmaningar.

Med detta som grund kan man formulera en strategi och ta fram en plan som tar sin utgångspunkt i hur situationen ser ut idag och som även tar höjd för framtida behov.

Vi har gjort detta förut

Vi har hjälpt ett försäkringsbolag i Sverige som hade ovanstående problemställningar.

Vi har genomfört utbildning för ledningen och annan relevant personal samt en stor mängd intervjuer för en probleminventering och behovsanalys. Utifrån detta har vi tagit fram rekommendationer avseende befintlig DW/BI-lösning.

Idag har organisationen nått en ny nivå i form av kunskap och konsensus kring framtida strategi kring sin användning av DW- och BI-lösningar. Man exekverar nu strategin för egen kraft i organisationen.