Ta greppet om begreppen

Situationen och utmaning

Corporate Information Model (CIM) är en gemensam överenskommen modell över ett företags information. Det är en definition av hur företagsgemensamma informationsobjekt som kund, produkt, tjänst med mera ska definieras och relateras till varandra. Informationsmodellen beskriver centrala delar av ett företags verksamhet. Med dessa objekt kan företaget bedriva all sin verksamhet.

Ett företag har ofta flera olika definitioner och uppfattningar om samma informationsobjekt. Affärssidan rör sig med sina begrepp som används ut mot kunder och partner. IT-sidans uppfattning bottnar i hur deras IT-systems informationsdefinition ser ut. Därför finns det skillnader i uppfattning. Båda har rätt men situationen är ohållbar. Detta försvårar nämligen utveckling av verksamheten, förändring av IT-system, integration och analys samt uppföljning av verksamheten.

Vilka förmågor önskas – problem med realisering?

En informationsmodell som är beskriven utifrån verksamhetens världsbild och krav har den längsta livslängden i organisationen. Den kan fungera som en ”önskat läge-beskrivning” mot vilken man ska röra sig, och den ger den mest riktiga beskrivningen av verksamheten ur ett uppföljnings- och analysperspektiv.

Att ta fram denna typ av modeller har sina utmaningar:

  • medarbetare i produktionen och andra nyckelpersoner är ofta väldigt upptagna
  • att utgå från ett blankt papper tar för lång tid och att använda färdiga ramverk är för krångligt
  • modellering kan upplevas som abstrakt och krångligt av medarbetarna
  • dokumentationen måste göra i verktyg som kan hålla komplexa sammanhang

Vad är det strukturellt riktiga angreppssättet?

Det strukturellt riktiga angreppssättet kan delas upp i några olika block:

  • Engagera personer med erfarenhet av workshopledning, olika affärsmodeller, informationsmodellering som disciplin och verktygskunnande för dokumentation av resultatet.
  • Dela upp arbetet i ett antal seminarier där begrepp och viktiga verksamhetsregler definieras tillsammans med verksamhetens företrädare.
  • Utgå från företagets grunddata i källsystemen.
  • Dokumentera resultatet i repositoriebaserade modellverktyg för att hålla komplexa samband som underlättar förvaltning.

Resultatet blir en grundläggande beskrivning för fortsatt utvecklingsarbete, som dokumenteras i form av en informationsmodell, begreppsdefinitioner, visuella begreppsmodeller och tabellexempel. Denna modell utgör sedan grund för utbytesmodeller, datamodeller, tjänstegränssnitt etc. Den fungerar också som ett rättesnöre för vad vi menar med de begrepp vi använder inom organisationen.

Vi har gjort detta förut

Ferrologic har hjälpt stora internationella företag inom en rad olika branscher med att ta fram verksamhetsdrivna informationsmodeller. Med vår systematiserade erfarenhet och vårt kunskapskapital från olika branscher, samt vår kunskap om de olika informationsstandarder som finns för olika näringsgrenar, kan vi skapa värdefulla genvägar åt våra kunder.

Telekomoperatörens satsning på CRM-system krävde att gemensamma definitioner inom koncernen togs fram för att kunna implementera en mer avancerad kundhantering kring livsstilsmönster på webben, i säljmöten med kund och i kundtjänst.

En tillverkare av anläggningsmaskiner behövde ta fram en ny målbild för information efter en ny affärsmodell: informationstjänst skulle integreras i deras produktutbud och olika affärsprocesser