Affärsområden

Strategic Analytics

Affärsområdet Strategic Analytics riktar sig till kunder som sätter sin analytiska förmåga högt på den strategiska agendan. Digitaliseringen gör förmågan att få ut maximalt affärvärde av sin information till en avgörande konkurrensfördel.

Det räcker inte att samla på sig mycket data, köpa dyra applikationer och anställa en statistiker för att uppnå detta.  För att snabbt kunna dra maximal nytta av sin information behöver en kunskapsdriven organisationen säkerställa att organisationen i sig har en god analytisk förmåga. Vad är det?

Det är förmågan att analysera information som man litar på, och att våga agera på analysresultat. Allför stor vikt läggs alltför ofta på att köpa mjukvara som utlovar att detta hanteras automatiskt. Rätt mjukvara är viktigt, men det är rätt kombination av Kompetens, Organisation, Arkitektur (system och information) som bygger en organisations analytiska förmåga.

Ferrologic Strategic Analytics tar vilken organisation som helst från vilket nuläge som helst till ett läge med en egen analytisk förmåga integrerad i den egna verksamheten. Det innefattar sådant som

  • Mål och strategi för information, analys, big data
  • Strategisk rådgivning
  • Detaljerad erfarenhetsbaserad roadmap till målet
  • Utbildning (data scientists, managers, beslutsfattare)
  • Specialistrekrytering av data scientists

Expertkonsulting och resursförstärkning inom analys och informationshantering beskrivs i våra övriga affärsområden.

Enterprise Design

Inom affärsområdet Enterprise Design har vi lång erfarenhet av att stödja våra kunder att nå sina affärsmål på resan mot deras vision. Vi hjälper våra kunder att utveckla deras verksamhet utifrån strategiska frågeställningar, konkurrenssituation, behov, beslutsunderlag och relevant affärsinformation. Vi arbetat både strategiskt och operativt med att skapa lönsam tillväxt hos våra kunder. På ett enkelt och tydligt sätt stödjer vi kunders ledningsprocess.

Innovation är ett område där vi specialiserat oss på affärsinnovation, tjänsteinnovation, mjuka tjänster (soft products) och öppen innovation (open innovation). Vi hjälper kunder att utveckla helt nya kunderbjudanden och förnya deras arbetssätt genom att involvera kundens kunder, leverantörer och andra aktörer i innovations- och produktionsprocessen. Vi är vana att arbeta med reducering av komplexitet. Fokusera på det som skapar värde för nuvarande eller framtida kunder.

Verksamhetsutveckling, verksamhetsmodellering, att leda workshopar, specificera verksamhetskrav och att genomföra förändringsledning är vår specialitet inom Enterprise Design. Ofta handlar det om att reda ut begrepp, mäta och effektivisera processer, korta ledtider och förbättra kvalitet. Vi hjälper även till med att specificera krav i samband med utveckling eller upphandling och affärsintegration av IT-lösningar.

Connected Business

Affärsprocesser omfattar vanligtvis flera funktioner och avdelningar inom organisationer, och därmed även olika IT-system och i förlängningen kunder och leverantörer. Vår goda affärsförståelse i kombination med djup teknisk kompetens gör att vi har mycket god förmåga att på kort tid etablera lösningar som stödjer dessa processer. Det ger förbättrade verksamhetsmässiga övervakningsmöjligheter, ökad flexibilitet och mer anpassningsbarhet till omvärlden, vilket ger kostnadssänkningar och kortare tid till marknad.

Inom Connected Business arbetar vi med att designa och bygga IT-stöd för affärsprocesser som löper över flera system. Det gör vi genom att först etablera en skalbar och robust integrationsarkitektur, och därefter bygga integration mellan berörda system på ett strukturerat sätt, alltid med kundens verksamhet i fokus.

Vår expertis omfattar även andra tunga integrationsrelaterade områden, t.ex. hur man bäst ska organisera sig kring integration, dvs. etablering av integrationskompetenscenter (ICC), utvärdering av integrationsplattformar, outsourcing av integrationsrelaterade funktioner.

Analytics

Ferrologic har lång praktisk erfarenhet av att hjälpa våra kunder med en effektiv data- och informationsförsörjning och har en för Sverige unik förståelse för affärsintegration, dataintegration och Business Intelligence.

Vi arbetar alltid verksamhetsdrivet i mycket nära samarbete med kunden och har lång erfarenhet av att öppna upp för innovation, effektivitet och snabbhet med hjälp av moderna arbetsmetoder, samarbetsformer och tekniska hjälpmedel.

Vårt team inom Business Intelligence är samtliga mycket seniora affärsdrivna konsulter som trivs i gränslandet mellan kundens affärsverksamhet och praktisk IT. Dessutom verkar vi för att hela tiden utveckla oss, men också för att dela med oss av vår kunskap. Detta ger ett starkt team som kontinuerligt fyller på med ny kunskap och brinner för att sprida den såväl internt som externt till kunder och bransch. Vi tycker det blir roligare så.


Knowledge.Shared. är centralt för Ferrologic. Lusten att bygga ny kunskap och dela med sig av den kunskapen genomsyrar hela vår organisation, vår rekrytering och vårt sätt att arbeta. Detta är något som våra kunder värdesätter och märker av i kontakten med våra generösa, engagerade och kunniga konsulter.