Miljöpolicy

Det är självklart för Ferrologic att ta ett miljömässigt ansvar i sin löpande verksamhet. Utan ett långsiktigt hållbart samhälle kommer vi inte att kunna bedriva vår verksamhet, och vi ska naturligtvis bidra till detta. Krav på detta ställs både på oss internt, från anställda, ledning, våra affärspartner och kunder.

Ferrologics miljöarbete ska därför inom ramen för vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en stabil lönsamhet och ett positivt varumärke. Vi har därför antagit denna miljöpolicy som grund för vårt miljöarbete.

foot

Vi ska inom vår verksamhet:

 • Genomföra och utveckla våra konsulttjänster så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
 • Motivera medarbetarna till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande information hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
 • Minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik.
  • Minska miljöbelastningen på våra kontor genom att minska användningen av energi och material.
  • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt.
  • Hantera vårt avfall på bästa sätt.
 • Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöarbete både externt och internt.
 • Efterleva gällande lagar och förordningar som minimikrav.