BI och DW strategi

Utmaningen

Ett försäkringsbolag behövde hjälp med att se över sin befintliga datalagermiljö. De hade ett par år tidigare produktionssatt en ny datalagerlösning och stod nu inför ett antal frågeställningar och utmaningar. En sådan utmaning var att regelverket Solvens II måste implementeras.

Detta regelverk ställer högre kvalitetskrav på dataunderlag, men framförallt medför regelverket nya behov av att generera rapporter till Finansinspektionen. Dessutom stödde den befintliga datalagerlösningen endast några av företagets verksamhetsområden. Företagsledningen ville ha en lösning som kunde förse dem med beslutsunderlag från alla delar av verksamheten. Skulle den befintliga datalagerlösningen kunna utökas till att inkludera flera verksamhetsområden?

Implementation

Uppdraget genomfördes i tre olika steg:

  1. Utbildning och omvärldsbevakning Höja kunskapsnivån avseende datalager och bidra till beslut avseende ny strategi.
  2. Probleminventering och behovsanalys Intervjuer av ett antal nyckelpersoner för att identifiera eventuella problem samt existerande och framtida behov.
  3. Analys, slutsatser och rekommendationer Sammanställning och analys av inhämtad information och utifrån detta utforma rekommendationer.

Resultat

Uppdraget resulterade i en rapport innehållande en nulägesbeskrivning, de problem och behov som identifierats, en analys samt rekommenderade åtgärder. Kunden kunde därefter starta upp flera projekt för att genomföra föreslagna åtgärder.