Maskincentrerade tjänster

Utmaningen

Kunden är en totalleverantör av anläggningsmaskiner. I många maskiner finns telematikkomponenter installerade som kan mäta faktiska data kring fordonets förbrukning, positionering och last m.m. Denna information ska användas för att skapa maskincentrerade tjänster för ägare av flottor/fordon och förare. Företaget har ett antal produkter som kallas mjuka produkter vilka är allt utöver själva maskinen. Produkter baserade på telematik tillhör denna kategori. Problemet var att existerande processer och IT-systemsupport hade utvecklats för reservdelar och inte passade för att hantera mjuka produkter.

Utmaningen för företaget var att ta fram en verksamhetsdriven kravställning på en sådan detaljnivå att det möjliggör en fortsatt implementation på IT- och affärssidan av nya processer och IT-stödsystem för att hantera mjuka produkter. Målen med projektet är att mjuka produkter ska stå för 50 % av fordonets livscykelintäkt, att undvika en ohanterlig administrativ tillväxt när volymerna ökar och att erbjuda stöd för unika serviceerbjudanden. Projektet bygger på standardiserade delar, att uppföljning av mjuka produkter ur ett kostnads- och rapporteringsperspektiv ska förbättras, att anpassa produktutvecklingsprocessen till mjuka produkter och att skapa ett bibliotek av aktiva och inaktiva mjuka produkter.

Implementation

I projektet utgick man ifrån existerande affärsmodell för mjuka produkter. Projektet fokuserade på tre perspektiv: processer, mjuka produkter och information.

Flera processer identifierades som skulle behöva förändras för att hantera mjuka produkter t.ex. produktutveckling, planering, fakturering, kostnadsuppföljning och finansiell rapportering, orderhantering, abonnemang och prissättning. Man anpassade och vidareutvecklade dessa processer med hjälp av Enhanced Telematics Operation Map (eTom) och ITIL-standardprocesser.

Man modellerade alla informationsdomäner som hade bäring på ovan nämnda processer. Modellen innehöll begrepp, definitioner och beskrivningar av informationsobjekt, relationer mellan olika informationsobjekt, relaterade attribut och listvärden. Man gjorde också förenklingar av existerande strukturer t.ex. för produkttyper där antalet reducerades för att minska antalet varianter.

Kravmetodik och verktygsstöd för utveckling av mjuka produkter, produktstrategier med affärslogik, drivkrafter för paketering av produkter och prissättning var fokus inom perspektivet mjuka produkter.

Resultat

Strukturer för att skapa kundunika lösningar för mjuka produkter kopplat till maskiner. Ett fundament bestående av affärslogik för kategorisering av mjuka produkter, gemensamma processer för styrning och administration av alla mjuka produkter och informationsmodeller för mjuka produkter, huvuddata och maskindata.

Resultatet från projektet var också att modeller implementerades i verktyget Enterprise Architect för resurser, processer, informationsarkitektur och IT-arkitektur. Rapport över de olika mjuka produkttyper som definierats, gap-analys och metod för vidare arbete.