Gemensam Kundinformation

Utmaning

Inom totalt elva månader (varav nio månaders implementationsprojekt) hjälpte vi ett ledande mediehus att skapa en samordnad kundbild och en effektivare process för annonsförsäljning, med minskade ledtider och kostnader. Den huvudsakliga utmaningen kretsade kring kundhanteringen, oklara regler, olika informationsstrukturer och flera inblandade system. Fördelarna man också ville uppnå handlade om att skapa bättre uppföljning, att snabbare kunna ta in nya dotterbolag i koncernen, om ökad datakvalitet för kundinformation och mer löst kopplade system.

Införande

I arbetet engageras ett tjugotal medarbetare från ledning och annonsförsäljning med företrädare både för verksamhet och IT. Uppdraget genomförs hela vägen från genomgång av nuläge kring arbetsätt och lösningsarkitektur,  via design av framtida informationstrukturer och processer, designval av masterdata-mönster och slutligen implementation.  En ny lösningsarkitektur infördes baserad på befintliga operativa system, sammanlänkade med en MDM-hub genom SOA och REST-principer.

Resultat

En ny process för att skapa och ändra kundinformation baserad på ökad grad av automatisering och integration etableras.  Lösningen bygger på väl genomtänkta informationsmodeller och standardiserade tjänster, vilka används av ett processlager för orkestrering, processhantering, arbetsflöde för människor och Business Activity Monitoring. Via en ESB och ett WS/API management-lager skapades kopplingarna till de moln-driftade delarna av  IT-infrastrukturen. Arkitekturen möjliggör återanvändning, successiv utfasning av föråldrade system och en ökad flexibilitet i processerna samt förbättrad uppföljning. Uppdraget resulterar i en att en ny sammanhängade lösningsarkitektur produktionsätts enligt tidplan i en löst kopplad arkitektur.