Migrering integrationslösning

Utmaningen

Kunden använde en version av en integrationsplattform som snart skulle sluta stödjas av produktleverantören. Samtidigt tillkom det nya krav på funktionalitet och prestanda i integrationsplattformen. Dessa krav handlade bland annat om att förbättra arkitekturen och öka tillgängligheten genom dubblering av komponenter. Den mycket stora volymen av integrationer (300+) var en utmaning, liksom flera parallella pågående projekt i den gamla miljön samt en mycket stor och komplex installation.

Implementation

En målarkitektur definierades. Den svarade mot de krav som ställdes på den nya miljön, bland annat krav på komponenter för växling vid fel. Miljön installerades, konfigurerades och testades. En automatisk analys av hela kodbasen genomfördes för att identifiera tjänster som skulle påverkas av uppgraderingen på grund av beroenden till borttagna eller ändrade tjänster i integrationsplattformen. Dessa uppdaterades eller programmerades om för att fungera även i framtiden. Testramverk för de vanligaste integrationsmönstren användes. Under projektet kördes testfall varje natt för att tidigt upptäcka ändringar eller problem. Driftsättning av lösningar utfördes vid ett flertal tillfällen för att minska risken och arbetsbelastningen.

Resultat

Projektet levererade nya integrationsmiljöer som installerades och konfigurerades enligt bästa praxis. Alla integrationslösningar migrerades till en ny plattform. Automatiserade och körbara testfall uppdaterades enligt kravbild. Uppdaterade distributionspaket och instruktioner togs fram tillsammans med en uppdaterad integrationskatalog. De gamla miljöerna släcktes ned och stängdes. Dokumentation uppdaterades. Plattformen som migrerades till och från var webMethods från SoftwareAG.