Integration som tjänst

Utmaning

Kunden är verksam inom detaljhandel och logistik och har verksamhet i 23 europeiska länder. Inom koncernen har man etablerat en gemensam integrationsplattform. En successivt ökad användning av plattformen sker genom nya utvecklingsprojekt som kräver integrationer och genom migrering av äldre integrationer. Plattformen används för informationsflöden framförallt inom logistik.

Kunden upplevde instabilitet och oförutsägbara prestanda i den gemensamma integrationsplattformen. Avbrott och störningar i centrala affärsflöden inträffade oacceptabelt ofta som en direkt följd av detta. Det hängde samman med bristande proaktivt arbete för att lösa grundproblem och en icke-styrd integrationsutveckling som resulterat i en flora av svåröversiktliga och icke-standardiserade lösningar.

Implementation

En plan för övertagande av ägarskap av plattformen etablerades. Starten utgjordes av ett etableringsprojekt där ett antal specificerade aktiviteter genomfördes under en tioveckorsperiod. Därefter övertog Ferrologic ansvaret för 24-7-support, driftsövervakning, förvaltning och utveckling av integrationsplattform. Ett kontinuerligt förbättringsarbete genomförs parallellt med daglig drift.

Under det initiala etableringsprojektet implementerades en rad förbättrande åtgärder:

  • automatiserade övervakningsrutiner
  • existerande dokumentation förbättrades och kompletterades
  • nya gemensamma rutiner togs fram och mallar infördes
  • standarder för hur integrationer ska utformas och dokumenteras
  • rutiner för överlämning till driftsorganisationen
  • ny support och driftsövervakningsorganisation etablerades

I det pågående åtagandet efter etableringsfasen ingår, utöver daglig support och driftsövervakning, även ett kontinuerligt förbättringsarbete där hela integrationsstacken genomlyses för att hitta flaskhalsar och problemområden. Problem listas, prioriteras och åtgärdas. Speciellt problematiska integrationslösningar listas som kandidater för ny design.

Nyutveckling av integrationslösningar med mindre omfattning utförs också som en del av det pågående drifts- och supportåtagandet.

Allt arbete koordineras av Ferrologics Service Delivery Manager (SDM), som fungerar som en enda kontaktpunkt i administrations- och planeringsfrågor mot kund.

I regelbundna avstämningsmöten mellan SDM och kund avhandlas diverse frågor som rör planerade och implementerade förbättringsåtgärder samt planerade underhålls- och utvecklingsaktiviteter.

Resultat

Sedan Ferrologic har tagit över ansvaret för plattformen har dess stabilitet kontinuerligt ökat. Förbättringsarbetet präglas av ett proaktivt arbetssätt med standardiserat lösningsmönster och en holistisk syn på hela plattformen, dvs. integrationslösningar, integrationsplattform, databas, operativsystem och hårdvara.

Tack vare införandet av automatiska övervakningsrutiner och verktyg för hantering av felande integrationer, hanteras incidenter snabbare och mer enhetligt än tidigare. Återkommande fel registreras och förbättringsförslag har implementerats, vilket i sin tur ökar servicegraden på integrationslösningarna.

Integrationer utvecklas efter standardmönster och dokumenteras enhetligt vilket leder till snabbare utvecklingstid och lägre supportkostnader.

I Ferrologic har kunden en kompetent motpart för rådgivning i arkitektur, processrelaterade och principiella frågor. Kunden har nu en leverantör som strävar efter att tillsammans med dem skapa en stabil plattform med bra lösningar så att fokus framgent också kan vara på mer innovativt arbete.