Common information model

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Syftet med begrepps- och informationsmodellering är att skapa en strategisk referenspunkt och ett rättesnöre (informationsmodellen) för företagets olika affärslösningar och IT-komponenter

Några exempel på situationer när begreppsmodellering gör nytta:

 • Kravbilden ska klargöras inför utveckling eller anskaffning av IT-lösningar för verksamheten
 • Ett praktiskt arbetssätt behövs för att ta fram en företagsgemensam referensmodell.
 • Begrepp och nomenklatur behöver definieras för t.ex. produkt- och kundstrukturer
 • Regelverk bör definieras för mer avancerad prissättning och kostnadsfördelningar
 • IT-lösningar behöver kvalitetsgranskas för vidareutveckling eller utfasning

Ferrologics tjänst Common Information Model riktar sig till verksamhet och IT-personal som har behov av att ta fram en verksamhetsdriven informationsdefinition och -struktur samt dokumentera denna i ett modellverktyg som kan hantera komplexa samband.

Vad åstadkommer vi och vad är våra fokusområden?

Arbetet med att ta fram en begreppsmodell består av följande steg:

 1. Utbildning i modelleringsspråket så att seminariedeltagarna kan ”prata” och tydligt formulera verksamhetens krav med vald beskrivningsteknik
 2. Avgränsning av område för modellering. Vi stämmer av vilka verksamhetsprocesser som ska vara i fokus för modelleringsarbetet
 3. Listning av viktiga begrepp och egenskaper i verksamheten. Vi listar begrepp och egenskaper för att få fram vilka kärnbegrepp och andra viktiga termer som modellen ska utgå ifrån
 4. Modellering i seminarieform med tabellexempel. En åskådlig begreppsmodell ritas upp och för viktiga begrepp görs illustrativa exempel i tabellform med förekomst- och radexempel
 5. Vi analyserar och dokumenterar modell, begreppslista med definitioner och tabellexempel. Vi lämnar en preliminär rapport över begreppsmodellen cirka en vecka efter seminariet
 6. Avstämning med seminariegruppen inom cirka två veckor från arbetsseminariet
 7. Analys och justering av preliminär rapport utifrån gjord avstämning. Leverans av slutrapport

Hur gör vi?

Seminarier i begrepps- och informationsmodellering är både utmanande och värdefulla kraftsamlingar. Misslyckas man får man inte en ny chans att samla upptagna medarbetare. Det är alltid en utmaning att ena olika intressenter kring en gemensam ”världsbild”. Med vår erfarenhet och skicklighet som seminarieledare kan vi garantera att vi lyckas. Vi har bara ett uttalat villkor: Vi kräver att ni involverar era mest kompetenta medarbetare inom ledning och på operativa funktioner inom det område som ska modelleras. Kvaliteten och resultaten är beroende av att ledningens perspektiv framåt kombineras med mer jordnära kunskap om dagens processer och information.