Verksamhetsutveckling med processer

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Verksamhetsutveckling kan ha flera syften – effektivisering, kortare ledtider, kvalitetshöjning eller så har man behov av ett ledningssystem. Beroende på syfte använder man en kombination av verktyg för att åstadkomma en förändring.

Denna tjänst riktar sig till dig som vill genomföra förändringar och har mandat att göra det.

Vad kan åstadkommas med verksamhetsutveckling?

Då verksamhetsutveckling handlar om förändring är det viktigt att ha ett arbetssätt som stödjer förändringsledning. Effektivisering av administrativa processer kan ofta enkelt åstadkomma 50-200 % ökad effektivitet, samtidigt som ledtiden mer än halveras. Att utveckla ett ledningssystem leder ofta till förbättringar genom att man synliggör ineffektivitet i verksamhetens processer. Tänk på att detta inte är ett engångsarbete utan målet är ständiga förbättringar, dvs. verksamheten bör sträva efter att kontinuerligt göra små förbättringar och utvärdera dessa över tiden.

Hur gör vi?

Vi använder flera olika verktyg vars resultat används för att kommunicera och besluta om förändringar.

  • Ledningen måste vara engagerad i verksamhetsutvecklingen och uppmuntra den
  • Kulturen i organisationen och det önskade resultatet påverkar hur vi väljer att arbeta
  • Helst vill vi börja med en helhetsbild av organisationen och mäta inom dess olika delar så att vi kan föreslå var den största förbättringspotentialen finns.
  • Värdekedjeanalys kan genomföras på valda processer för att identifiera resursförbrukning och ledtider.
  • Vernissage där vi presenterar livscykeln för att kommunicera helheten och var problemen finns skapar en samsyn
  • Simulera processförbättringar och räkna ut vilka förbättringar som ger störst affärsnytta/resultatförbättring.
  • Vi är med och leder/stödjer förändringsarbetet så att resultat uppnås.

Vi har gjort detta förut

Vi har hjälpt kunder med detta. Inom finanssektorn har vi hjälpt företag att öka sin effektivitet (60 % på sex månader) och bidragit till kortare ledtider (från 1–3 veckor) vilket lett till att omsättningen ökade med 50 % utan att kostnaderna ökade.