Integration – förvaltning – projekt

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Integration används för att automatisera överföring av information mellan system, applikationer och i processer. Sedan mitten av 90-talet har många integrationer byggts med kommersiella plattformar för integration. Att skapa mindre hårda kopplingar mellan systemen och därigenom underlätta att byta ut system, att övervaka informationsöverföringar och korta tider till marknad för integrationer har varit starka drivkrafter för användandet av så kallade middleware-plattformar.

Ferrologics integrationserbjudanden riktar sig till alla företag som vill etablera, implementera och förvalta en integrationslösning som en del av sin infrastruktur.

Effektivisering av integrationsprojekt och förvaltning

Mycket av Ferrologics samlade kunskap runt integration utnyttjar vi för att effektivisera kunders integrationsprojekt, förvaltning och driftsövervakning. Övergripande handlar det om att organisera sig och definiera processer, ramverk och metoder så att en hög grad av standardisering kan åstadkommas på det arbete som utförs och på de lösningar som tas fram. Standardiseringen leder till återanvändning, vilket i sin tur driver ned kostnader och tider för nyutveckling och förvaltning. Nedan följer några exempel på hur Ferrologic hjälpt kunder att sänka sina kostnader runt integration.

 • Etablering av Integrationskompetenscenter (ICC). Centret ansvarade för standardisering av metod-, process- och komponentutveckling samt förvaltning av gemensamma artefakter. Standardiserade lösningar, automatiserade tester och en strikt release- och distributionsprocess ledde både till kostnadseffektivitet och få kvalitetsproblem i produktion.
 • SOA-styrningsprojekt. En genomgång av kundens verksamhet genomfördes med avseende på IT-processer, IT-organisation och verktyg för förvaltning. Etablering av rutiner för SOA-styrning och verktyg där uppföljning och mätetal för grad av återanvändning etc. definierades.
 • Outsourcing av integration. Kunden ville ha en extern leverantör av integration. Ferrologic bidrog med att definiera organisation, roller, arbetsuppgifter och kompetens samt stöttade i upphandling. En kostnadsbesparing om 20–30 procent var målet.
 • Projektmetodik i storskaligt integrationsprojekt. Utmaningen låg i att på relativt kort tid leverera hundratals integrationsflöden kostnadseffektivt. En metamodell användes för att definiera och söka krav runt integration. Utifrån denna togs typlösningar fram av ett kärnteam. Typlösningar användes av utvecklingsteamen för att realisera integrationer. Processer och organisation etablerades för att fånga upp gemensamma krav från olika projekt och främja återanvändning.

Etablering av modern integrationsarkitektur

Många företag har idag flera integrationsplattformar eller integrationer byggda med många svårförvaltade tekniker och vill konsolidera integrationerna till en gemensam plattform. Andra företag har äldre lösningar och vill migrera till nyare plattformar för bättre prestanda och övervakning liksom snabbare felsökning. Ibland faller teknologin för åldersstrecket och måste därför bytas. Nedan följer några exempel på lösningar som Ferrologic hjälpt bolag att realisera.

 • Ett företag hade byggt en mängd integrationer med hjälp av olika tekniska lösningar av personer som inte längre fanns i organisationen. Förvaltning, dokumentation, övervakning och felhantering lämnade mycket övrigt att önska. Ferrologic etablerade en ny, modern integrationsarkitektur, baserad på öppna standarder, där alla integrationer byggdes på ett enhetligt sätt, ett centralt team övervakade och förvaltade lösningen.
 • Migrering från äldre EDI-lösning till modern plattform. Supporten upphörde för den äldre plattformens teknologi. Antalet VAN-kopplingar minskades och man gick över till AS2-baserad kommunikation över Internet.
 • Migrering från äldre Amtrix-lösning till en ny lösning baserad på en modern arkitektur och öppna standarder.

Integration av datalager

Informationsintegration syftar till att flytta stora mängder data mellan system. Det kan också innebära att förse system med information från underliggande system. Nedan ges exempel på informationsintegration som Ferrologic hjälpt kunder att bygga.

 • Datalager. Ferrologic byggde en lösning för att förse ett DW med information från andra system via en Enterprise Service Bus.
 • Portallösningar. Ferrologic byggde integration mot underliggande system för att förse ett intranät och extranät med information. Vissa data kunde hämtas direkt via ett webbtjänstgränssnitt. Annan information behövde mellanlagras då ursprungskällan till viss information inte kunde nås i realtid.

B2B-kommunikation

Att knyta kunder och leverantörer närmare sig och effektivisera processerna och öka visibiliteten mot kund och bakåt i leveranskedjan kan genomföras med hjälp av B2B-integration, dvs. integration av elektroniska order, e-faktura etc. Syftet är att kommunicera enklare med färre resurser involverade och med en högre kvalitet. Nedan ges några exempel på lösningar som Ferrologic hjälpt kunder att realisera.

 • Integration mot ca 1 000 underleverantörer av all kommunikation från artikelregister, beställningar, leveransplaner, leveransavisering, fakturering etc.
 • Lösning för hantering av e-fakturor där fakturan skannades in, informationen extraherades och fakturan attesterades i ett arbetsflöde och integrerades med kundens ERP-system
 • EDI-baserad integration för betalningsflöden mellan bolaget och dess banker
 • Filbaserad integration mot svensk bankinfrastruktur
 • Webbtjänstbaserad integration mot extern leverantörer av tjänster för kreditupplysning och huvuddata
 • Metod för integration av nya partner. För att effektivisera integrationen av stort antal partner togs ett ramverk fram för att underlätta integrationsprocessen. Alla partner erbjuds mallar, riktlinjer och testmöjligheter.
 • databas.

Integration av e-handelslösningar

Att sälja eller köpa via webbaserade lösningar kräver integration av order och betalningsflöden m.m. Nedan ges exempel på lösningar runt e-handel som Ferrologic stöttat kunder med att realisera.

 • E-handelslösning för försäljning av direkt material. Ferrologic etablerade integration mot marknadsplatsens bakomliggande system, men också integration mot säljande bolag och hos utvalda kunder. Vidare tog vi fram en plan för integration och hjälpte kunden att realisera denna
 • E-hubb för att förenkla inköp av indirekt material. Ferrologic har bidragit till att etablera hela den centrala arkitekturen för en central B2B-hubb med integration av stödjande kringsystem. Via hubben kan inköpare renodla inköp mot utvalda och integrerade leverantörer.

Spårbarhet av data för legala krav

Det finns många legala krav (SOX, Basel II, HIPAA) som kan påverka vilken information som ska kunna spåras och vilken information som måste lagras samt hur den ska lagras. Detta påverkar hur integrationsflöden måste konfigureras. Nedan ges två exempel på kunder som Ferrologic hjälpt att realisera lösningar som har påverkats av legala krav.

 • Spårbarhet och lagring. Ferrologic har hjälpt en tjänsteleverantör att bygga en lösning för att lagra transaktionsdata i tio års tid. Från produktionsdatabasen flyttades realtidsdata över i en separat databas där de lagrades i sex månader. Därefter flyttades data till slutgiltigt arkivmedium. Data fångades upp och dirigerades till rätt lagringsmedium via en integrationsplattform.
 • Spårbarhet av in- och utgående data. Ferrologic har hjälpt en tjänsteleverantör att spara in- och utgående data från företaget genom att via integrationsplattformen lagra data i en separat ///databas?

Ta hjälp av vår expertis för att ro ert nästa projekt i hamn

Ferrologics erfarna och skickliga integrationskonsulter har lång erfarenhet från projekt hos en mängd kunder och branscher (bank, energi, telekom, industri, transport etc.) och från ett antal olika plattformar och tekniker som webMethods, Oracle SOA Suite, Mule, BizTalk m.fl.

Vare sig ni känner att ni saknar expertis och vill att vi ska ta ett helhetsansvar eller bara behöver förstärka ert befintliga team inför stundande projekt kan vi hjälpa er med engagerade konsulter för att säkerställa att ert nästa projekt blir en framgång.

Ferrologic kan tillhandahålla integrationshjälp bl.a. inom kompetenscenter, arkitektur, utveckling, test, support, förvaltning och projektledning.