Business process management (BPM)

Varför behövs tjänsten och vem riktar den sig till?

Business Process Management (BPM) är en samling metoder, verktyg och teknologier för att utforma, etablera, analysera och följa upp operationella affärsprocesser. BPM är en processcentrerad ansats för att förbättra verksamhetsprocesser genom att kombinera informationsteknologi, affärsprocesser och metoder för processutveckling och styrning. BPM bygger på ett samarbete mellan personalen i affärsverksamheten och informationsteknologier med syftet att realisera effektiva, förändringsbara och transparenta affärsprocesser. BPM omfattar människor, system, funktioner, verksamhet, kunder, leverantörer och partner.

Ferrologics tjänst Business Process Management vänder sig till personer både inom verksamhet och IT där man vill skapa ett nytt processtöd men återanvända redan gjorda IT-investeringar, effektivisera befintliga processer genom automation och arbetsflöde för människor samt mäta i processer som spänner över flera system och verksamheter.

BPM och affärsprocessautomation

Affärsprocessautomation syftar till att effektivisera affärsprocesser inom företaget eller mot företagets kunder och leverantörer. Processerna spänner ofta över flera system, mellan avdelningar inom företaget och mot kunder och leverantörer. Systemintegration är ofta en del av lösningen. Nedan ges exempel på affärsprocessautomationslösningar som Ferrologic stöttat kunder med att bygga.

  • Order to Cash-processen, t.ex. integrering av order och fakturainformation mellan koncernmoder och dotterbolag, för samordnad kreditkontroll, samfakturering i koncernen etc.
  • Datasynkronisering av huvuddata t.ex. synkronisering av kund- och produktdata mellan system för att automatisera interna processer i syfte att underhålla kund- och produktinformation.
  • Front-to-Back office-integration t.ex. integration av CRM- och ERP-system
  • Leveranskedjehantering t.ex. webbaserad EDI och AS2-baserad integration, B2B-kommunikation
  • Arbetsflöde, t.ex. e-fakturans flöde från inskanning till attesterad faktura i ERP-system
  • Hantering av HR-data t.ex. uppdatering av behörigheter i IT-system beroende på roll

BPM och SOA

Många företag vill idag förändra sina affärsprocesser och kanske införa nya affärsmodeller. Detta är en utmaning för många IT-avdelningar då systemen är helt anpassade för existerande affärsmodeller. Nedan ges exempel på verksamhetsrelaterade lösningar som Ferrologic stöttat kunder med för att öka IT-flexibiliteten.

  • SOA-, BPM- och MDM-lösning för koncern med många bolag. En ny IT-arkitektur realiserades där ett antal systemspecifika tjänster och verksamhetstjänster togs fram. Dessa tjänster användes i nya processer som implementerades tvärs över organisationen. En lösning för hantering av huvuddata säkerställde att kunddata synkroniserades mellan ingående system. Allt implementerades i en SOA-arkitektur.
  • En finansiell tjänsteleverantör valde att lägga ut sin IT-drift och delar av sin applikationsutveckling och förvaltning. Affärssidan ställer stora krav på att snabbt kunna erbjuda och implementera nya tjänstekoncept. En SOA-arkitektur implementerades där nya integrerade webbtjänster samsades med befintliga integrationer t.ex. filflöden.

Business Activity Monitoring i processer

Ett sätt att mäta effektiviteten i en verksamhet är att definiera processer och mäta dem. Processerna kan implementeras i integrationslagret som skuggprocesser ovanpå de verkliga. Då är det relativt enkelt att mäta olika nyckeltal för t.ex. ledtider, cykeltider, volymer etc. genom att läsa av underliggande processer utan att störa dem. Nedan ges exempel på en lösning som Ferrologic hjälpt en kund att realisera.

  • Övervakning av leveranskedjan. Flera leverantörer levererade komponenter via distributionskanaler till centrallager. Problemet var att veta hur leverantörerna sköter sig, att kunna jämföra leverantörer mot varandra och att kunna ge adekvat feedback. Ferrologic hjälpte till att etablera en lösning för att övervaka processerna utifrån definierade nyckeltal, med inbyggda alarm då överenskomna servicenivåer frångåtts, t.ex. i samband med leveransförseningar.

Processintegration vid förvärv och fusioner

Vid sammanslagningar och förvärv är det viktigt att enheterna kan integreras och att det går fort. Detta påverkar hur stora synergier och vilken grad av effektivisering som kan åstadkommas. Nedan ges exempel på verksamhetsrelaterade lösningar som Ferrologic stöttat kunder med att bygga.

  • System- och processintegration av externa enheter. I detta fall var det förvärv av externa enheter i annat land där order- och fakturaflöden snabbt kom på plats

Ta hjälp av vår expertis för att ro ert nästa projekt i hamn

Ferrologics erfarna och skickliga BPM-konsulter har lång erfarenhet från projekt hos en mängd kunder och branscher (bank, energi, telekom, transport etc.) och från ett antal olika plattformar och tekniker.

Vare sig ni känner att ni saknar expertis och vill att vi ska ta ett helhetsansvar eller bara behöver förstärka ert befintliga team inför stundande projekt kan vi hjälpa er med engagerade konsulter för att säkerställa att ert nästa projekt blir en framgång.

Ferrologic kan tillhandahålla BPM-kompetens bl.a. inom BPM-kompetenscenter, arkitektur, utveckling, test, support, förvaltning och projektledning.